MON-FRI: AM08:30-12:00 PM13:30-17:30

【綜所、遺贈稅 扣免額提高】

 

2021-11-06 00:13 聯合報 /

 

主計總處昨天公布最新消費者物價指數(CPI),已較綜所稅扣免額前次調整時累計漲幅超過百分之三,依法明年(二○二二)度綜所稅免稅額、課稅級距及退職所得定額免稅金額都將因應調高,全國逾六百五十萬戶後年(二○二三)報稅時都將受惠。另外,遺產及贈與稅的免稅額因距離上次調整時,物價累計上漲幅度超過百分之十,也可望調高,明年(二○二二)申報即適用。

 

依所得稅法規定,綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額及退職所得的免稅金額,以及課稅級距等都與CPI連動,只要CPI較前一次調整年度的累計漲幅達百分之三以上,即按上漲程度調整。遺贈稅免稅額也與CPI連動,門檻為CPI較前一次調整年度累計漲幅達百分之十。

 

財政部前次調整綜所稅免稅額、退職所得及課稅級距是在二○一七年,以此計算,二○二一年CPI已較二○一七年調整免稅額及扣除額時累計上漲逾百分之四,明年已達調整標準。至於標準扣除額、薪資和身心障礙特別扣除額前次調整是二○一八年,也已達到漲幅超過百分之三的調整門檻。

 

若以物價上漲幅度估算,免稅額將調高為九點二萬元,增加四千元;七○歲以上免稅額則增加六千元。標扣額調高為十二點四萬、薪資和身心障礙扣除額則是調高到廿點七萬元,各增四千及七千元。課稅級距也會調整,稅率為百分之五的最低級距,調高為零至五十六萬元;原所得淨額超過四五三萬要課百分之四十稅率的最高級距,也對應調整為超過四七二萬元以上才適用。

 

因此,明年每人免稅額、每戶標準扣除額將各增加四千元,依百分之五至四○的適用稅率,可少繳四○○元至三二○○元,稅率愈高少繳金額也愈高;稅率百分之五的報稅戶最多。所得淨額在五十六萬元以下的家庭,明年將可適用百分之五最低稅率。以雙薪四口之家為例,少繳額度共增加三點八萬元,依適用稅率百分之五至四○計算,後年申報明年綜所稅時,將可少繳一千九百元至一萬五千二百元。

 

明年退休者,後年繳退休金稅負時也將降低。退休人員退職所得免稅額,採分期領取者,全年免稅額自七十八點一萬元,調至八一點四萬元;採一次領取額者,領取總額在十八點八萬元乘以服務年資以下的金額免稅。